องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29851 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 00000 ประกาศจังหวัดราชบุรี กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ในโค และกระบือ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29854 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29854 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29848 แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29847 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29809 กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.4/ผวจ.เวียน29862 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว1292 เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รบ 0023.2/ว29827 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest