องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ธ.ค. 2564 รบ 0023.5/ว29528 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29583 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29582 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม "เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29581 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ว29527 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ รวม 10 อำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ รวม 10 อำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รบ 0023.2/ว29535 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรัยญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว29579 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 รบ 0023.4/ผวจ.เวียน29564 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest