องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ว1283 การโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว29406 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว29407 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1281 การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่12 "ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง" (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1282 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ 29394 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ 29393 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว29191 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1281 การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่12 "ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง" (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.2/ว1279,1278 แจ้งมติ ก.ท.จ. ราชบุรี (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest