องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1277 แบบรายงานการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ว29175 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ว29174 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รบ 0023.1/ว19101 การอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 รบ 0023.4/ผวจ.เวียน29100 การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 รบ 0023.1/ว1272 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพและการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1271 การเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟืเนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ว1267 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ว1266 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1264 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 กรณีเปิดโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest