องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28676 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปีพ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28879 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28878 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28677 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28881 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISP (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28880 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28675 กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28843 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ "เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่" ภายใต้โครงการ ChOPA & ChipA Game (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28842 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28841 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest