องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28840 การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ 28838 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28836 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.4/ว288104 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.5/ว28811 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1257 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 กรณีเปิดโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว28679 การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1259 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.3/ว1258 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 รบ 0023.2/ว28705 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest