องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ม.ค. 2557 รบ 0023.1/ว 61 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อการกุศล (ประกาศมาแล้ว 2865 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 รบ 0023.4/ว 1600 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2865 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 รบ 0023.5/ว 1557 การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2865 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 รบ 0023.1/ว 1550 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2865 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 รบ 0023.1/ว 1549 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (ปากท่อ) (ประกาศมาแล้ว 2865 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 รบ 0023.1/ว 1548 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (วัดเพพลง) (ประกาศมาแล้ว 2865 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 รบ 0023.1/ว 45 เอกสารเพิ่มเติมของหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ 0023.1/45 เรื่องแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2865 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 1553 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2866 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 57 ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2561 (ประกาศมาแล้ว 2866 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 49 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด /การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2867 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest