องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 48 การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทตามตัวชีวัด จปฐ. ประจำปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 2867 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2557 รบ 0023.1/ว 45 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2556 - 2559 (ประกาศมาแล้ว 2867 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 1160 โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 2873 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 617 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 2873 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 1152 โครงการอบรมสัมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2873 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 985 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 2877 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 1050 การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2877 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 908 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2877 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 983 ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ประกาศมาแล้ว 2877 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 รบ 0023.3/ว 981 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธี ขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2877 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest