องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 - 16 เมษายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ต่อไป

2. เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบถึงความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์

    และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ผ่านขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง

3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรม

    ก่อพระเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในประเพณีสงกรานต์

Share on Line
Share on Pinterest