องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวรนันท์   มีคติธรรม  ตำแหน่ง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆเกี่ยวกับงานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลายด้าน เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ รายงานการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งต้องวางแผนด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติของหน่วยงานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานโดยแบ่งส่วนราชการดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป

                       มอบหมายให้นางสาวมยุรา  เทียมเจริญ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เป็นหัวหน้าโดยมีนางสาวติณณวรรณ  สายแก้ว  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

                  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป

                         ๑) งานสารบรรณและงานธุรการต่างๆ

                         ๒) การบริหารงานบุคคล

                         ๓) การจัดทำงบประมาณเพื่อการศึกษา

                  ๑.๒ งานการศึกษาด้านพื้นฐาน

                         ๑) ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

                         ๒) สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์

    ๓) จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

                         ๔) การประสานงานกับสถานศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

 

 

                   ๑.๓ งานแผนงานและวิชาการ

                         ๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล

                         ๒) จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล

                         ๓) งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

                         ๔) งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

          ๒. งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                        มอบหมายให้นางวรนันท์   มีคติธรรม   ตำแหน่ง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นหัวหน้าโดยมี  นางสาวมยุรา  เทียมเจริญ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้

                   ๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขลุง  ให้นางสาวจิตตรา  ผลงาม  ตำแหน่ง  ครู คศ.๑ เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีนางสาวจินตนา  งามสุวรรณ  ตำแหน่ง ครู คศ.๑  เป็นผู้ปฏิบัติงาน            และนางสาวสุวรรณนา   โสรดสรง  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  เป็นผู้ช่วย

                   ๒.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัมมาราม ให้นางกาญจนา  ตัณฑะเตมีย์  ตำแหน่ง  ครู คศ.๑ เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         ๒.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ให้นางสาวลัดดา  ผลงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก  เป็นผู้ปฏิบัติงาน

          โดยมอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

          ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุกด้านตามวัยยอบงผู้ดูแลเด็ก ช่วยราชการส่วนการศึกษา๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย

             ๒) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจอารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อมๆกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง

             ๓) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆของเด็กเพื่อที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก

             ๔) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งภายในอาคาร   และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

           ๕) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเป็นสื่อกลาง  ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองเพื่อทราบพฤติกรรมพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

             ๖) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

             ๗) รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในชุมชน

             ๘) ดูแลกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง

             ๙) พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของนักเรียน

             ๑๐) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

-๓-

 

          ๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

               มอบหมายให้  นางสาวมยุรา เทียมเจริญ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นหัวหน้าโดยมีนางสาวติณณวรรณ  สายแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

             ๓.๑ งานกิจการศาสนา

             ๓.๒ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             ๓.๓ งานกิจการเด็กและเยาวชน

             ๓.๔ งานกีฬาและนันทนาการ

             ๓.๕ งานจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

             ๓.๖ งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ

             ๓.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                  อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีที่จะต้องเสนอความเห็น   ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอ         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงทราบ

                 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน  ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ  อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง  โดยทันที        

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ วันที่   31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

Share on Line
Share on Pinterest