องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

   สารจากนายก

 

    กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด เพื่อให้ตำบลเขาขลุงเกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือของฝ่ายประชาชนภาครัฐและองค์กรเอกชนตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง และที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนตำบลเขาขลุงที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลเขาขลุงของเรา      

           ในทางการเมือง  วิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นการปกครองที่สนองความต้องการขั้นพื้นฐานทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีความต้องการเสรีภาพ ความเสมอภาคและการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการและอุดมคติของประชาธิปไตยต้องยอมรับว่าทุกคนเสมอภาคกันรวมทั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

          การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาบ้านเมืองนั้น  ต้องแก้ไขเริ่มที่ตัวเราก่อนคือเราต้องนับหนึ่งที่ตัวเรา โดยการสร้างนิสัยให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรู้ว่าวัยใดสมควรทำอะไร เช่นวัยเรียน ก็หมั่นขยันศึกษาเล่าเรียนให้ดี วัยทำงานควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด หากทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วปัญหาต่างๆในทุกวันนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น      

          ด้านการศึกษา ความห่วงใยลูกหลานอยากให้เด็ก เด็ก ในตำบลของเราได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเมืองมีสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ อะไร นั้นก็อยากเห็นลูกหลานของเราได้มีได้ใช้อย่างพวกเขาบ้าง อบต.ก็อยากจะสนับสนุนเรื่องการศึกษาเล่าเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้คุณภาพที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

          กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงในท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

Share on Line
Share on Pinterest