องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางวรนันท์ มีคติธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
thumbs
นายสุธี สายทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
จ.ส.อ.อำนาจ สิงทยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นางสาวรุ้งนภา เทียมเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นางสาวภัทราพร บุญตาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นางสาวภาลฎา กลิ่นหอม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
thumbs
นายกิตติภัค จังพานิช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
thumbs
นางสาวจุฬามณี เหมือนช้าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวอรณริณณ์ ชูเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางปิยวรรณ บ่อคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาววินิสา คล้ายกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นายชาญวุฒิ สิริมั่ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายไพฑูรย์ ภัทรจริยานนท์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายณุชาติ คำยอด
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายชาตรี ผลงาม
คนงานทั่วไป
thumbs
นายถวัลย์ กำแพงแก้ว
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนพคุณ จุเฉย
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสิงหา พุ่มฉายา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นางสาวปารณีย์ ฟักโต
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวจริญญา เผือกอ่อน
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวพรทิพย์ ชมญาติ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวจริยา ถ้วยทอง
คนงานทั่วไป
thumbs
นางปรภัค เนื้ออ่อน
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto20_5.jpg person_upload/backend/groupphoto20_6.jpg person_upload/backend/groupphoto20_7.jpg person_upload/backend/groupphoto20_8.jpg
Share on Line
Share on Pinterest