องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางพัชญ์ธินันท์ เสมจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางปาณิสรา ตระกูลพวง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
thumbs
นางสาวรัชนี ชูแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
thumbs
นางรัตนา อยู่ทองอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
thumbs
นางสาวจันทร์แรม สุดตา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางถาวรีย์ ทวีทรัพย์มั่นคง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวภานุมาศ เทพรส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวพิมพ์พิศา สุธาพจน์
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวภิรมย์รัตน์ ชังเกตุ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวมนัญชยา นุตโร
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวราณี เทพรส
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto21_1.jpg person_upload/backend/groupphoto21_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest