องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวมยุรา เทียมเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
thumbs
นายกฤษณะ แจ้งชัดใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวติณณวรรณ สายแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาวจิตตรา ผลงาม
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวจินตนา งามสุวรรณ
ครู คศ.1
thumbs
นางกาญจนา ตัณฑะเตมีย์
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวลัดดา ผลงาม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
thumbs
นางสาวสุวรรณา โสรดสรง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
thumbs
นางสาวเยาวลักษณ์ ตัณฑะเตมีย์
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวชุติมา เอี่ยมสกุล
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวปทุมมาศ จุเฉย
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto23_9.jpg person_upload/backend/groupphoto23_10.jpg
Share on Line
Share on Pinterest