ชื่อ
: นางวรนันท์ มีคติธรรม
ตำแหน่ง
: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง