ชื่อ
: นางสาววินิสา คล้ายกูล
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้