ชื่อ
: นายไพฑูรย์ ภัทรจริยานนท์
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป