ชื่อ
: นายสิงหา พุ่มฉายา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย