ชื่อ
: นางพัชญ์ธินันท์ เสมจิตร
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองคลัง