ชื่อ
: จ.ส.อ.อำนาจ สิงทยม
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป