ชื่อ
: นายเอนก เสลาคุณ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า