ชื่อ
: นายประสิทธิ์ จิตประสงค์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยช่างโยธา