ชื่อ
: นางปาลิตา แจ้งนิล
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ