ชื่อ
: นางสาวอรัญญา บุญเรือง
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป