ชื่อ
: นางสาวลัดดา ผลงาม
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก