ชื่อ
: นางสาวชุติมา เอี่ยมสกุล
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป