ชื่อ
: นางสาวเยาวลักษณ์ ตัณฑะเตมีย์
ตำแหน่ง
: ผู้ดูแลเด็ก