ชื่อ
: นายกิตติภัค จังพานิช
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน