ชื่อ
: นางสาวจุฬามณี เหมือนช้าง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน