องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาขลุง-เตาปูน หมู่ที่ 3-16-4 โดยวิธีคัดเลือก
22 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขลุง-สุดเขตเชื่อมต่อตำบลเตาปูน โดยวิธีคัดเลือก
10 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาขลุง-เตาปูน หมู่ที่ 3-16-4
10 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาขลุง-เตาปูน หมู่ที่ 3-16-4
10 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาขลุง-เตาปูน หมู่ที่ 3-16-4 โดยวิธีคัดเลือก
9 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขลุง-สุดเขตเชื่อมต่อตำบลเตาปูน
9 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาขลุง-เตาปูน หมู่ที่ ๓-๑๖-๔ ตำบลเขาขลุง
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขลุง-สุดเขตเชื่อมต่อตำบลเตาปูน โดยวิธีคัดเลือก
5 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล-ป.๖ ในเขตตำบลเขาขลุง รวม ๙ แห่ง (ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล-ป.๖ ในเขตตำบลเขาขลุง รวม ๙ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนายประยูร วรดี-สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest