องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
21 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเต็นท์และไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้าย,สมุดคู่มือบันทึกและสมุดบัญชีครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำเสวียน,ตาข่ายและตู้รวมขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างย้ายระบบประปาหมู่บ้าน ย้ายจากริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 12 มาติดตั้งบริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างย้ายระบบประปาหมู่บ้าน ย้ายจากริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 12 มาติดตั้งบริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction
24 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาตะครอง-ตลาดนก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
8 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest