องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหน้าโรงสีหนองรักทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางดำ สระโอษฐ์ - บ้านนายหอม นุตโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายชัยชนะ ต่วนเครือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายล้วน โพธิ์ชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวจราจร (OVERLAY) แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ถนนสายวงษ์ศรัญฟาร์ม-บ้านนายอดุลย์ ขาลเถาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านหนองสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวจราจร (OVERLAY) แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนายเทพ โพธิ์งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) และสัญญาณไฟกระพริบ พร้อมการ์ดเรล และป้ายเตือน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านเจริญธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านเขาแจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายประยูร สุขเอี่ยม
18 ธ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านเขาแจง
18 ธ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านเจริญธรรม
17 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ธ.ค. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน กค ๒๐๖๖ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest