องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล-ป.๖ ในเขตตำบลเขาขลุง รวม ๙ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล-ป.6 ในเขตตำบลเขาขลุง รวม 9 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดียวสาธารณะ (โคม LED เสาสูง 7 เมตร) บริเวณสายหลังวัดสระสี่มุม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดียวสาธารณะ (โคม LED เสาสูง 7 เมตร) บริเวณสายหลังวัดสระสี่มุม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ( โคม LED) บริเวณบ้านนางสำลี เปียชาติ ถึง บ้านนายหน่าย โมกจิต หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านโป่งยอ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสาธารณะ หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านโป่งยอ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ( โคม LED) บริเวณบ้านนางสำลี เปียชาติ ถึง บ้านนายหน่าย โมกจิต หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน ถึง บ้านนายมงคล พันธ์โท หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนายประพันธ์ เยาวมาลย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน ถึง บ้านนายมงคล พันธ์โท หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนายประพันธ์ เยาวมาลย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหูช้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกสระสี่มุม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งการ์ดเรล บริเวณแยกบ้านนายธนาศักดิ์ ตุ้มเล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งการ์ดเรล บริเวณแยกบ้านนายธนาศักดิ์ ตุ้มเล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest