องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
5 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่าช้าชุมชน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางซ่วน นิลอ่อน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางซ่วน นิลอ่อน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายสำเริง ตัณทเตมี หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน(7L-1R)-บ้านนางฉวี ชูเลิศ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบริเวณคลองน้ำเสีย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายมานิต อ้นเพ็ชร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายสำเริง ตัณทเตมี หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน(7L-1R)-บ้านนางฉวี ชูเลิศ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบริเวณคลองน้ำเสีย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายมานิต อ้นเพ็ชร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลเขาขลุง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลเขาขลุง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวสันต์ ทวีพงษ์ - บ้านนายประพันธ์ โรจน์พวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาวางท่อลอดถนน บริเวณบ้านนางไผ่ ท่าฉลาด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวสันต์ ทวีพงษ์ - บ้านนายประพันธ์ โรจน์พวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเก้าอี้นั่งพักคอย แถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest