องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง Khaokhlung Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางตี๊ด นิลวันนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัญ กองทอง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุปผา เอี่ยมแก้ว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางตี๊ด นิลวันนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัญ กองทอง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุปผา เอี่ยมแก้ว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณบ้านห้วยยาง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางปราณี อ้นเพ็ชร - บ่อลูกรัง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางปราณี อ้นเพ็ชร - บ่อลูกรัง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเสริมไหล่ทางลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านรางกำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายราตรี บินสุข - บ้านนางขวัญจิต บินสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายราตรี บินสุข - บ้านนางขวัญจิต บินสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเสริมไหล่ทางลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านรางกำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest